MICHAŁ CAŁA. ŁAGISZA POWER STATION. SILESIA, POLAND. 1978.

Advertisements