MARION POST WOLCOTT. SYLVANIA, GEORGIA, USA. 1939.

Advertisements